POKOS'4

TERAŹNIEJSZOŚĆ KLUCZEM DO PRZESZŁOŚCI:
WSPÓŁCZESNE PROCESY SEDYMENTACYJNE I ICH ZAPIS KOPALNY

Smołdzino, 21-26 czerwiec 2010 r.
    Wycieczka 1

    Czwartorzędowe procesy erozyjno-akumulacyjne na środkowym wybrzeżu Bałtyku

Termin: 21-22 czerwiec 2010r., wyjazd 21 czerwca o godz. 8.00

Stanowiska: klify w Poddąbiu i Dębinie, ujście Łupawy, Jez. Gardno i Łebsko, ruchome wydmy i plaże Słowińskiego Parku Narodowego

Prowadzący: Krzysztof Borówka, Jarosław Jasiewicz, Joanna Rotnicka, Michał Rzeszewski, Michał Woszczyk

Program: Podczas pierwszej części wycieczki zaprezentowane zostaną osady zastoiskowe, gliny morenowe i iły warwowe ze schyłku zlodowacenia Wisły oraz zaburzenia glacitektoniczne przedpola moreny czołowej. Przedstawiona zostanie dyskusja nad genezą "glin czerwonych" i dynamiką lądolodu w czasie fazy pomorskiej i gardnieńskiej. Ponadto omówione zostaną współczesne procesy erozji brzegów klifowych i związek szerokości plaży z budową geologiczną klifu. Druga część wycieczki obejmować będzie prezentację problematyki sedymentacji jeziornej na przykładzie dwóch jezior o różnej genezie (Jez. Łebsko i Gardno), sedymentacji osadów delty Łupawy oraz współczesnej sedymentacji eolicznej piasku na obszarze wydm ruchomych i plaży oraz współcześnie tworzących się wałów wydm przednich. Zaprezentowane zostaną również stanowiska gleb kopalnych.

Koszt: 300 PLNobejmuje: noclegi 20/21 i 21/22 czerwca ze śniadaniem, suchy prowiant, obiado-kolacja w dniu 22 czerwca. Minimalna liczba uczestników: 20 osób.

(23kB)
©Joanna Rotnicka
(27kB)
©Joanna Rotnicka
(7kB)
©Jarosław Jasiewicz
(39kB)
©Joanna Rotnicka
(39kB)
©Joanna Rotnicka
(33kB)
©Joanna Rotnicka


POKOS'1 POKOS'2 POKOS'3